Przemysław Frąckowiak, Michał Szykut (red.)
Wielowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji...
Praca zbiorowa pt. „Wielowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Tradycja, współczesność i perspektywy inicjatyw probacyjnych” pod redakcją Przemysława Frąckowiaka i Michała Szykuta zawiera kilkanaście opracowań, które łączy tytułowa tematyka. Jej pierwszą, zasadniczą część, zatytułowaną „Prakseologiczna różnorodność opieki naprawczej” otwiera opracowanie „Kara ograniczenia wolności w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z 2015 r. Zagadnienia materialno-prawne”. Jego Autorka – K. Witkowska-Rozpara – dokonuje szczegółowej analizy przepisów prawa formułujących w Polsce wykonywanie kary ograniczenia wolności. Z kolei P. Chrzczanowicz jest autorem interesującego studium poświęconego mediacji w rodzinnym prawie karnym. Komparatystyczną perspektywę probacyjną podejmują w swoim tekście J. Barash i L. Dubchak, którzy omawiają nową ustawę o probacji obowiązującą na Ukrainie. P. Chomczyński koncentruje się na zagadnieniu autostygmatyzacji nieletnich przebywających w zakładach poprawczych. H. Karaszewska opisuje wyjątkowo ważny problem społeczny jakim są przestępstwa, których ofiarami stają się osoby starsze („metoda na wnuczka”), zaś R. Deka rozpatruje kwestię readaptacji społecznej skazanych jako jeden z warunków bezpieczeństwa społeczności lokalnych. P. Popek w swoim tekście odnosi się bezpośrednio do pracy kuratora sądowego, identyfikując, a następnie opisując podstawowe zasady resocjalizacji. Do szczególnego aspektu pracy zawodowej kuratorów sądowych – wypalenia zawodowego – nawiązuje J. Karolak. Tę część książki wieńczy studium C. Kustry, który analizuje rolę modlitwy w terapii uzależnionych. Druga część książki pt. „Przyczynki i szkice z obszaru praktyki resocjalizacyjnej” przynosi przykłady konkretnych działań realizowanych w środowiskach lokalnych odwołujących się do inicjatyw socjalnych (M. Krystjańczuk, M. Mikliński), czy też wybranych form prewencji (H. Czajkowska, G. Miśta). Ostatnia część, posiadająca charakter swoistego dokumentu, zawiera kronikę lęborskich spotkań probacyjnych oraz przynosi opis inicjatyw realizowanych przez Sekcję Resocjalizacji Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mającej w swoim dorobku znaczące przedsięwzięcia promujące tematykę resocjalizacji.
Kategoria: Książki
Cena: 28 PLN  30 PLN

Brak komentarzyKoszyk jest pusty