Mariola Racław
Zinstrumentalizowane rodzicielstwo
Książka Marioli Racław "Zinstrumentalizowane rodzicielstwo" została opatrzona jakże wymownym podtytułem: "Rodziny zastępcze - miedzy usługą a odruchem serca", który znakomicie oddaje charakter, wprawdzie naukowej i napisanej z perspektywy socjologicznej, monografii, jednakże o dużym potencjale społecznego zaangażowania. I trzeba tu wyraźnie podkreślić, że w niczym to nie ujmuje "naukowości" monografii, która zapewne będzie przyjęta z dużym zainteresowaniem zarówno przez badaczy tytułowej problematyki, jak i praktyków reprezentujących obszar szeroko pojętej pracy socjalnej na rzecz rodzin i dzieci. Ten unikalny charakter prezentowanej tu książki oraz wysoki poziom zawartych w niej ustaleń merytorycznych został podkreślony w recenzjach wydawniczych. I tak, dr hab. Beata Szluz, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, w swojej opinii stwierdza: "Książka Marioli Racław została napisana po długoletnich badaniach i przemyśleniach dotyczących prezentowanej tematyki. Zdobyte doświadczenie pozwoliło na przygotowanie dojrzałego opracowania, będącego wkładem do dyskusji nad problematyką opieki zastępczej. Autorka zaznaczyła, że podejmuje rozważania w perspektywie socjologicznej, jednocześnie uzasadniając odniesienia do polityki społecznej. (.) Zainteresowania Autorki obejmowały przeobrażenia, które miały miejsce po 2000 r., po wprowadzeniu reformy opieki zastępczej (opieka społeczna - oświata - pomoc społeczna - polityka społeczna). Wiele miejsca poświęciła kształtowaniu się nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej po 2012 r., wynikających z wprowadzonej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Za cenne należy uznać omówienie złożonego zbioru ról w zakresie opieki zastępczej, ponadto powstanie i specyfikę biurokracji emocjonalnej, jak również ujednolicenie propozycji i rozwiązań w tego rodzaju opiece". Z kolei dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman z Uniwersytetu Łódzkiego akcentuje, że "w przedstawionym do recenzji opracowaniu podjęty został trudny i niezwykle złożony problem diagnozy sytuacji rodzin zastępczych w ich podstawowej roli, jaką jest świadczenie usług na rzecz dzieci, a także omówione zostały różne formy pomocy dla tych rodzin w ramach polityki inwestycji społecznych. (.) Niezwykle cennym i nowatorskim ujęciem problemu jest postrzeganie usług świadczonych przede wszystkim dla dziecka i jego rodziny. Ewidentnie całej publikacji przyświeca troska o podmiotowy charakter dziecka, a także troska o realizację podstawowych praw dziecka i zarazem obywatela, co współgra ze współczesnym podejściem do dziecka i dzieciństwa. (.) Szczególnym walorem pracy z socjologicznego punktu widzenia jest analiza relacyjnego charakteru rodzinnej opieki zastępczej oraz funkcji jawnych i ukrytych tejże opieki. Socjologiczne podejście pozwala bowiem na analizę relacji i stosunków wewnątrzrodzinnych nie tylko w kategoriach wychowawczych. (.) Interdyscyplinarny charakter prowadzonych analiz powoduje, że jest to publikacja niezwykle potrzebna wielu środowiskom, zarówno akademickim, jak i praktykom". Podobną wymowę posiada także sentencja kończąca recenzję prof. B. Szluz, której wymowa jest jednoznacznie zachęcająca do zapoznania się z monografią M. Racław, stanowiącą "rzetelne, wartościowe źródło wiedzy, które należy udostępnić szerokiemu gronu Czytelników".
Kategoria: Książki
Producent: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT (inne produkty tego producenta)
Cena: 37 PLN

Brak komentarzyKoszyk jest pusty