Joanna Bulska
Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia
Społeczne znaczenie edukacji zdrowotnej i potrzeba jej upowszechnienia dostarczyły Autorce inspiracji do napisania książki skierowanej zarówno do pedagogów, nauczycieli i wychowawców, jak również i do pracowników medycznych, którzy z racji swojego przygotowania zawodowego pełnią w edukacji zdrowotnej rolę nauczycieli edukacji zdrowotnej lub promotorów (edukatorów) zdrowia. Najlepszą rekomendację tej książki wydają się być słowa zamieszczone w recenzji wydawniczej sporządzonej przez Profesor Teresy Sochy, według której pozycja ta może być skuteczną pomocą w budowaniu kompetencji zdrowotnych ludzi zajmujących się problemami edukacji zdrowotnej. Ponadto Recenzentka podkreśla, że właśnie takie opracowanie znajdzie zapotrzebowanie wśród grup społecznych, do których propozycje i wskazówki metodyczne zawarte w treści pracy są kierowane. Książka składa się z pięciu rozdziałów.
Rozdział pierwszy - Zdrowie i jego społeczno-środowiskowe uwarunkowania - stanowi wprowadzenie do poruszanej problematyki. Oprócz analizy pojęcia zdrowia syntezie zostały poddane wybrane czynniki kształtujące jego skuteczność, tj. styl życia, umiejętności życiowe, wsparcie społeczne i działania profilaktyczne. Rozdział kończy krótka prezentacja procesu edukacji zdrowotnej.
W rozdziale drugim - Znaczenie wybranych środowisk w budowaniu zdrowia człowieka - zostały zaprezentowane dwa środowiska (rodzina i szkoła), w których formułowanie kompetencji zdrowotnych odgrywa szczególną rolę. Dokonano w nim analizy komponentów środowiska rodziny pod kątem budowania zdrowia, a także zaprezentowano założenia wszechstronnej edukacji zdrowotnej w szkole oraz polskie i zagraniczne programy edukacyjne stawiające za cel kształtowania prawidłowych postaw wobec zdrowia.
Rozdział trzeci - Rola i kompetencje osób realizujących edukację zdrowotną - poświęcony jest prezentacji sylwetki nauczyciela edukacji zdrowotnej, zarówno pracownika medycznego, jak i pedagoga, nauczyciela, wychowawcy. Nakreślony idealny model nauczyciela zdrowia, miejscami może wydawać się Czytelnikowi nieosiągalny, ale jakże potrzebne jest jego urzeczywistnienie w praktyce edukacyjnej XXI wieku.
Rozdział czwarty - Uczenie się - nauczanie w edukacji zdrowotnej - zawiera przegląd wybranych metod aktywizujących i kilka przykładowych propozycji zajęć z wykorzystaniem prezentowanych metod.
W ostatnim, piątym rozdziale - Edukacja zdrowotna w profilaktyce wybranych zagrożeń zdrowia - zostały ukazane wybrane zagrożenia zdrowia człowieka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Ponieważ przedstawienie w prezentowanej książce wszystkich niebezpieczeństw jakie spotykamy we współczesnym świecie było niemożliwe, dokonano wyboru koncentrując się na zagadnieniach związanych z urazami będącymi efektem wypadków, epidemią HIV/AIDS oraz zapobieganiem wad wrodzonych cewy nerwowej. Kończąc tę krótką prezentację warto sięgnąć do recenzji prof. dr hab. Ewy Syrek, w której m.in. czytamy: Treści zawarte w prezentowanej książce pozwolą osobom prowadzącym edukację zdrowotną poszerzyć swój zakres wiedzy o te elementy, które stanowią o dobrym przygotowaniu kompetencyjnym dla realizacji edukacji zdrowotnej. (…) Czytelnik, potencjalny edukator zdrowia, znajdzie tutaj przegląd wybranych metod aktywizujących oraz przykładowe propozycje zajęć - scenariusze w trzech blokach tematycznych: bezpieczeństwo w życiu codziennym, życie bez nałogu, promocja zdrowia.
Kategoria: Książki
Producent: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT (inne produkty tego producenta)
Cena: 25.5 PLN

Brak komentarzyKoszyk jest pusty
Bestsellery